Skogstjänster i Linköping samt Norrköping

Tjänster

Meningen med skogstjänsterna är att skapa ett mervärde av det skogen har att erbjuda för dig som skogsägare.
Jag har god erfarenhet av hur skogsvården sköts på bästa sätt. Som ett tecken på kompetens och erfarenhet inom branschen är mitt företag PEFC certifierat.

Manuell huggning

Beskär fruktträd, prydnadsträd, buskar och rosor. Kan hamla träd och beskära träd med lift. Kan utnyttja rutavdraget. Pris 250 kr/tim inkl moms efter rut.

Plantering

Planterar gran och tall men även energigrödor som hybridasp och
poppel med barrot och täckrots plantor.

Inventering

Inventerar älgbetesskador efter äbin metodiken.

Ungskogsröjning

En viktig uppgift om man i framtiden vill ha livskraftig skog med hög kvalitet.

Betesröjning

Utför all typ av betesröjningar.

Naturvårdsröjning

Kan vara att friställa gamla naturvårdsträd såsom ek, asp och tall och röja fram kulturmiljöer och fornlämningar.

Underröjning

För slutavverkning och gallring.

Certifierad

Jag har PEFC-certifikat för skogsrelaterade arbeten, för uthålligt brukade skogar.